1. رعایت قواعد و اخلاق حرفه ای و پاسخگوئی کامل به ضرورت های قراردادی و نیازهای کارفرمایان .
 2. انجام وظایف بصورت مؤثّر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی صورت گیرد.
 3. فعالیت ها براساس روش زمان گذاری و اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی مصوب انجام شود.
 4. ارتقاء سطح کیفی در انجام تعهدات با بکارگیری آخرین فناوری ها و اجرای پروژه ها برمبنای آیین نامه ها و دستورالعمل های جدید صورت گیرد.
 5. بهره گیری از استعدادها ، خلاقیت ها و نوآوری های کارکنان وافزایش سطح کارایی و بهره برداری آنها از طریق آموزش مستمر منابع انسانی.
 6. بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات کارآمد و متناسب با نیاز پروژه ها و منطبق با فن آوری و استانداردهای روز داخلی و بین المللی.
 7. پیشگیری از مخاطرات شغلی و تلاش در جهت حفظ سلامت کارکنان و سرمایه کارفرمایان.
 8. رعایت قوانین و مقررات و پایش فاکتورهای زیست محیطی در حین اجرای پروژه ها به منظور حفاظت محیط زیست و پیشگیری از انواع آلودگی ها شامل آلودگی آب ، خاک و هوا .
 9. نهادینه کردن اصول ایمنی در زمان اجرا و حین بهره برداری از پروژه ها با هدف به حداقل رسانیدن آسیب ها و زیان های احتمالی به استفاده کنندگان و حفظ منافع ملی.
 10. اطلاعات لازم جهت انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور بنحو مطلوب ، به همکاران ارائه گردد.
 11. به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران وقت شناسی رعایت گردد.
 12. فضای مراودات به گونه ای باشد که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.
 13. نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسئولیت داشته باشد.
 14. رازدار بوده و از افشاء اسناد محرمانه خودداری کند.
 15. از شایعه سازی،تهمت،غیبت،خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند، پرهیز شود.
 16. تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم استقرار یابند ، به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشند.