26012010290

روسازی راه سازه‌ای است که بر روی آخرین لایه متراکم شده خاک زمین طبیعی، خاکریزیها یا کف برشهای خاکی و یا سنگی که به طور کلی بستر روسازی نامیده می‌شود، قرار می‌گیرد و شامل سابیس و بیس می باشد.

ساب بیس:

ساب بیس قشری از مصالح سنگی با مشخصات فنی معین و به ضخامت محاسبه شده می باشد که بر روی بستر روسازی راه بمنظور تحمل بارهای وارده از جانب قشر اساس قرار می گیرد این قشر معمولاً اولین لایه از ساختمان روسازی را تشکیل می دهد. و ضخامت آن نیز بر اساس طراحی روسازی راه محاسبه و تعیین می گردد.مصالح آن دارای دانه بندی 50-0 میلی متر و 38-0 میلی متر و 25-0 میلی متر می باشد.

بیس: بیس قشری است که مصالح سنگی و یا مخلوطی از مصالح سنگی و مواد چسبیده با مشخصات فنی معین و به ضخامت محاسبه شده می باشد که بر روی بستر 50-0 میلی متر و 38-0 میلی متر و 25-0 میلی متر می باشد که حداقل 75% مصالح مانده روی الک شماره 4 باید در دو جبهه شکسته و ارزش ماسه ای آن بیشتر از 40 باشد این قشر باید قابلیت تحمل بار محوری و همچنین زهکشی راه را داشته باشد.