26012010290
26012010290
26012010290

 از آن زمان که کوشش برای ایجاد راه شکل می گیرد، فراهم بودن ایمنی، همچو ن رعایت سایر ضوابط و معیارها، باید مد نظر باشد. علائم ایمنی از کم هزینه ترین و ساده ترین روش های کنترل و پیشگیری از خطرات هستند. ایمنی راه ها در زمینه ایمنی ساخت، نگهداری و بهره برداری راهها به هفت بخش تقسیم می گردد ، شامل ایمنی راه و حریم ، ایمنی ابنیه فنی ، علایم ایمنی راه ، تجهیزات ایمنی راه ، تأسیسات ایمنی راه ، ایمنی بهره برداری ، ایمنی در عملیات اجرایی . برای ایمنی راه و حریم ابتدا باید میزان اهمیت راه درواقع طبقه بندی و درجه بندی راه مشخص شود سپس ضوابط و مسایل ایمنی که باید در زمان طرح راه و تهیه پروژه مدنظر قرار گیرد، مانند طراحی ایمن در تقاطع های غیرهمسطح، مسایل ایمنی در قسمت های مختلف رویه راه، اثر شانه راه و نقش خطوط کمکی و نجات در افزایش ایمنی تردد. در نهایت کناره راه و محیط اطراف شامل ایمن سازی فضای بازیابی، نقش حفاظ ها و ضرب هگیرها و همچنین نقش بوته کاری و درخت کاری در افزایش ایمنی مدنظر قرار گیرد . الزامات کلی نصب علائم ایمنی : 1- نصب علائم ایمنی مرتبط با مواد پرتوزا باید به صورتی باشد که وجود منابع پرتو را نشان بدهد و به افراد در کاهش پرتو گیری و ممانعت از انتشار آلودگی کمک کند. 2-علائم نصب شده باید واضح باشند و کلمات به کار رفته در آن ها خوانا باشند که علائم ایمنی ایمن ساین دارای این ویژگی ها می باشد. 3- نگهداری علائم ایمنی باید به درستی صورت گیرد و با توجه به بازبینی های دوره ای،شرایط نصب بروز رسانی شود. 4-در صورت وجود بیش از یک نوع مخاطره پ در یک محیط ،هر کدام از شرایط باید به صورت مشخص بیان گردد. 5-موانع فیزیکی باید طوری قرار بگیرند که علاوه بر وضوح و دیده شدن در تمام جهات ،تردد افراد از بالا یا زیر آن ممکن نباشد. 6-نصب علائم ایمنی در محل درها باید به صورتی باشد که در صورت باژ یا بسته بودن درها،از راه دور قابل مشاهده باشند.