26012010290

برای زیرسازی ابتدا باید عملیات خاکبرداری و خاکریزی بر اساس نقشه‌های اجرایی و رقومهای خواسته شده انجام شود، و در صورتی که برای رسیدن به تراز موردنظر به عملیات خاکبرداری نیاز باشد، باید خاکبرداری محل تا رسیدن به زمین با مقاومت کافی ادامه یابد . در صورتی که برای رسیدن به تراز موردنظر نیاز به خاکریزی باشد، ابتدا باید خاکهای نباتی تا عمق های لازم برداشته و سپس عملیات خاکریزی با استفاده از خاک حاصل از عملیات خاکبرداری یا خاک قرضه مناسب صورت پذیرد. خاکریزی که حداقل بیش از 15% حجم آن را قطعات و سنگدانه های بزرگتر از 15سانتیمتر تشکیل دهد را خاکریز سنگی (راکفیل) می نامند و می توان در لایه های 30 تا 60 cm استفاده کرد، طبق نشریه 101 تا یک متر مانده به سابگردید (بستر روسازی) می توان از راکفیل استفاده کرد.