26012010290

 به مجموعه کارهایی گفته می‌شود که برای آماده‌سازی زمین برای ساخت راه و ساختمان مشتمل است برتمیز کردن بستر و حریم منطقه مورد نظر از درختان و ریشه گیاهان، برداشت خاکهای نباتی و نامرغوب ، برطرف کردن و یا تخریب موانع موجود ، و فعالیت‌های عمرانی انجام می‌شوند و معمولا همراه با خاک‌برداری، گودبرداری، خاکریزی و کوبیدن خاک و بالاخره کارهای حفاظتی به منظور اجرای عملیات فوق. بطور خلاصه عملیات خاکی شامل نقشه برداری اولیه و پیاده کردن مسیر ، بریدن و ریشه کن کردن درخت ها و تخریب مستحدثات ، آماده سازی بستر خاکریزها و کف ترانشه ها ، عملیات خاکبرداری ، رعایت رقوم و شیب خاکبرداری ها ، حمل مصالح از خاکبرداری به دپو ، عملیات خاکریزی ، رعایت رقوم و شیب خاکریزها ، حمل مصالح مصرفی خاکریز از قرضه ، پخش و تراکم لایه های خاکریز طبق دستورالعمل ها می شود .