url
11

شهرک سازی :

مجموعه ای از عملیات اجرایی جهت آماده سازی محدوده و مساحت معین برای استقرار مجموعه هایی از واحدهای مسکونی ، صنعتی . پژوهشی و فن آوری و خدمات پشتیبانی از قبیل طراحی مهندسی . آموزشی . اطلاع رسانی مشاوره ای . بازرگانی که تمام یا پاره های از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری را به نوع و وسعت شهرک و ترکیب فعالیتهای آن در اختیار واحدهای مذکور قرار می دهد .

امکانات زیربنایی و خدمات ضروری :

عبارت از تأسیسات و خدماتی است که به منظور تأمین نیازهای مسکونی ، صنعتی و خدمات پشتیبانی طرف قرارداد در شهرک صنعتی بر حسب ضرورت و متناسب با امکانات شرکت فرعی ایجاد و مورد بهره برداری قرار می گیرد .