شرح عملیات :

شهرک صنعتی آرادان در زمینی به وسعت 70 هکتار شامل اجرای عملیات خاکی ، زیرسازی ، روسازی راه ، آسفالت ، جداول و پیاده رو سازی ، اجرای شبکه گاز ، شبکه 20 کیلوولت ، شبکه روشنایی معابر ، شبکه فاضلاب ، شبکه آب ، منبع هوایی و ساختمان اداری برای اولین بار در سطح کشور بصورت قرارداد یکپارچه انجام گردید و موجب اخذ رتبه یک در سطح کشور برای شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان گردید .