شرح عملیات :

عملیات اجرایی بهسازی و چهارخطه نمودن قطعه دوم محور ایوانکی – کیلان – آبسرد شامل عملیات خاکی ، روسازی راه ، اجرای ابنیه فنی راه ، آسفالت ، تابلو و علائم ایمنی راه و خط کشی