شرح عملیات :

تکمیل و مقاوم سازی پروژه آموزشگاه مؤذن سمنان شامل اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی (ابنیه ، تأسیسات مکانیکی ، تأسیسات برقی) و محوطه سازی که در مجموعه فعالیت های بخش ساختمان شرکت قرار گرفته است .